Hieronder vindt U de laatste Nieuwsbrief van de Kegelbond-NHN.

NIEUWSBRIEF KEGELBOND NOORD-HOLLAND NOORD

December 2020

Beste kegelaars,

Namens het bestuur van de kegelbond Noord-Holland Noord informeer ik U over de stand van zaken.

Dat ons leven na een geslaagd openingstoernooi januari van dit jaar zo ingrijpend zou veranderen, konden we toen nog niet bevroeden. Door de corona pandemie is het eind van onze 115 jaar oude bond versneld in zicht gekomen. Het persoonlijk kampioenschap van de afdeling Purmerend is het laatste toernooi dat gespeeld is. Daarna gingen de kegelhuizen in maart op slot.

In de zomer leek het er nog even op dat er weer gekegeld kon gaan worden, maar de tweede golf gooide roet in het eten. Dit was tevens de nekslag voor het Slot Purmersteijn, waardoor de afdeling Purmerend zich genoodzaakt zag per 1 september te stoppen. Na het eerder wegvallen van Schagen bleven alleen Alkmaar en Anna Paulowna over. Daarmee was het voortbestaan van de bond feitelijk bezegeld, er was geen toegevoegde waarde meer.

Met een vertegenwoordiging van de afdeling Alkmaar en het Stichting bestuur van het Alkmaars kegelhuis is medio oktober overlegd over de overdracht van activiteiten en aansluiting bij de landelijke KNKB. Feitelijk zorgde Jan Vedder van Alkmaar al voor de wedstrijduitslagen en klassering, zodat dit geen probleem was. Uit het gesprek is naar voren gekomen de bond per 1 januari 2021 op te heffen. Dit besluit zal uiteraard door de algemene ledenvergadering moeten worden genomen. Als de omstandigheden het toelaten willen we deze in het voorjaar 2021 in het Alkmaars kegelhuis houden. Hierbij zullen ook de vertegenwoordigers van de clubs die op 1 januari 2020 nog lid van de bond waren worden uitgenodigd.

In oktober zijn ook de trofeeën en fotoboeken van de (Alkmaarse) kegelbond aan het museum Alkmaar en het Alkmaars archief over gedragen. Daarmee is het behoud en beheer van dit historisch materiaal in goede handen gekomen.

Inmiddels is het steunend lidmaatschap van de bond bij de landelijke KNKB opgezegd. De contactadressen van de afdelingen Alkmaar en Anna Paulowna zijn doorgegeven zodat zij desgewenst zelf een aansluiting kunnen houden.

Tot zover de stand van zaken.

Tot slot wil ik U namens het bestuur fijne kerstdagen toewensen en een gezond 2021. Ik hoop dat er in dat jaar toch weer in Alkmaar en Anna Paulowna gekegeld kan worden, waarbij kegelaars ook van elders welkom zijn.

Met vriendelijke groet,

Jan Schouten, voorzitter

Kegelbond Noord-Holland Noord

Welkom op de site van Kegelbond Noord Holland Noord

De uitslag en ranking van het kampioenschap op 23 november 2019 staat op de wedstrijdpagina.

 

 

Hr. Mulder nam de mand met lekkernijen tijdens de jaarvergadering in ontvangst van de voorzitter van de KNHN dhr. Jan Schouten, dit ter gelegenheid van het 85 jarig bestaan van de afdeling Schagen.

Hieronder de 1e Nieuwsbrief van de KNHN

Na de prijsuitreiking van het kampioenschap van de KNHN op 24 november 2018 de winnaars op de foto.
Mevr.Dekker van VVK ontbreekt.

Al enige tijd leeft bij het bestuur de gedachte om een nieuwsbrief uit te laten komen om zo de leden wat meer bij het wel en wee van de bond en de afdelingen te betrekken.

Deze brief is een eerste aanzet daartoe.

Het jaar 2018 ligt al weer bijna achter ons en de wedstrijdkalender 2019 is inmiddels naar de afdelingen verzonden. Dit schema vindt u ook op de website van de bond: www.kegelbond-nhn.nl.

Alle afdelingen hebben zich ingespannen om in dit jaar de afdelings- en bondswedstrijden te organiseren. Over het algemeen was er geen klagen over de deelname ondanks dat het aantal actieve wedstrijdspelers iets terug loopt. Nieuw was het persoonlijk kampioenschap in november waar eenieder tegen zijn of haar eigen gemiddelde uit 2017 gooide. Daar kwamen verrassende winnaars uit: Bij de heren waren dat W. Schwärtzer van de Houthalers, C. Hartgers van Op de Plank en J. Hoogland van Volvimus. Bij de dames waren de prijswinnaars A .Apeldoorn van NIOS, M. Rietdijk van NOTT en A. Dekker van VVK. Een bijzonder woord van dank is er voor Jan Vedder die als bedenker van dit systeem de wedstrijd in goede banen leidde. Voor de afdelingstoernooien verwijs ik naar de website.

In de week van 21 tot 24 januari is het openingstoernooi 2019 van de bond gepland. Begin januari kunt u daar een uitnodiging voor ontvangen.

Vanuit de afdelingen is er niet zoveel nieuws te melden. Behoudens dat er verschillende leden wegens leeftijd hebben opgezegd en KMP uit Schagen en Op de Lat uit Alkmaar( per 1 -1-2019 ) zijn opgehouden te bestaan. We moeten constateren dat de vergrijzing doorzet maar doen ons best om de kegelsport zo lang mogelijk gaande en aantrekkelijk te houden. Overigens zit Anna Paulowna na enkele moeilijke jaren weer in de lift en heeft zelfs een nieuw bestuur. In Purmerend blijft de onzekerheid omtrent een nieuwe accommodatie. En de afdeling Schagen is in overleg met de verhuurder van het kegelhuis om de lasten te verminderen. Wist U dat deze afdeling volgend jaar 85 jaar bestaat!

Het bestuur bezocht tweemaal de landelijke vergadering van de Koninklijke Nederlandse Kegelbond. Voor het jaar 2019 is een nieuw beleidsplan vastgesteld waarin de ambitie is opgenomen de kegelsport meer over het voetlicht te brengen om zo meer beoefenaars aan te trekken. Ook is er aandacht voor de verschillende doelgroepen, waaronder steeds meer recreanten, en daar de activiteiten op af te stemmen. Volgend jaar bestaat de bond 110 jaar en dat wil het bestuur benutten om de kegelsport te promoten.

Tot slot breng ik alvast de datum van de volgende jaarvergadering onder uw aandacht: dinsdag 23 april in Schagen.

Rest mij nog namens het bestuur (Anneke van ’t Wout, Netty Vos, Kees Blokker en ondergetekende) fijne kerstdagen toe te wensen en een gezond 2019. Wij zien u graag weer tegemoet op de kegelbanen.

Jan Schouten, voorzitter

De wedstrijden voor 2020 van alle afdelingen zijn bekend.

Het voorlopige wedstrijdprogramma 2020van de afdelingen van de KNHN kunt u vinden op de wedstrijdpagina.

De klassering voor 2020 staat op de site. Er zijn nogal wat veranderingen ten opzichte van 2019. Klik op deze link.

De uitslag van de Open Schager Kegel Week 2019 vindt u op de pagina Schagen / AP

 De deelnemers en uitslag van het kampioenschap van de KNHN op 24 november 2018 vindt u op de wedstrijdpagina. Klik op deze link.  

 De klassen-indeling voor 2018 staat op de site, klik hier.

De uitslag van de openkegeldagen Anna Paulowna staat op de wedstrijdpagina.

De uitslag van het openings toernooi van de KNHN staat op de site.

De uitslagen van de Open Schager Kegelwedstrijden vindt u op de wedstrijdpagina Klik op deze link.

Voor het verslag van de Open Schager Kegelwedstrijden klikt op op deze link en dan komt u opde pagina Schagen & AP

Zaterdag 18 november vond het kampioenschap van de KNHN plaats in het Alkmaars Kegelhuis. Er waren 51 deelnemers ingeschreven .           Voor meer informatie klik op deze link

============================================================

Marktstad Kegeltoernooi Purmerend was heel gezellig, lees meer.

De prijswinnaars van het kampioenschap van de afdeling Alkmaar zijn bekend,lees meer.

De openkegeldagen Alkmaar , hier vindt u de uitslagen en foto van de prijswinnaars.

Kegelclub Op de Lat bestaat september 2017 al 100 jaar.   Klik op deze link voor de foto's.

Door deze link komt u op de site n-h-kegelaars.

Greet Sanders en Lucy Popkes 40 jaar lid van de KNHN, Zie de foto's, Klik hier.

De foto's van de Nieuwjaarsreceptie 2019 staat hier onder.